หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
เกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลบ่อแร่ เป็นตำบลที่น่าสนใจแห่งหนึ่งใน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ทุกคนคงจะแปลกใจถึงที่มาของคำว่า “บ่อแร่” เมื่อย้อนไปถึง 150 ปีที่แล้วผ่านมา ตำบลบ่อแร่ที่เรารู้จักยังคงเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีผู้อยู่อาศัยเพียงไม่กี่หลังคาเรือน พื้นที่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้าป่าโปร่ง และที่ราบลุ่ม ชาวบ้านจึงทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลัก ต่อมาไม่นานก็มีชาวบ้านหนองบัวกลุ่มหนึ่ง อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
เพิ่มจึงทำให้มีบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นพอมีคนมากขึ้นน้ำที่มีอยู่ก็ไม่พอใช้ จึงได้มีการขุดลอกหนองน้ำเล็กๆ ที่ชาวบ้านไปพบให้ลึกลงไปอีก เพื่อจะได้บ่อเก็บน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นแล้วในขณะที่ขุดบอกหนองน้ำกันอยู่นั้นเอง ชาวบ้านก็ได้พบก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีลักษณะแปลกไปจากก้อนหินทั่วๆ ไปชาวบ้านจึงลงความเห็นกันว่า ก้อนหินก้อนนี้จะต้องเป็นแร่ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างแน่นอนชาวบ้านจึงนำขึ้นมาตั้งไว้เหนือบ่อน้ำ แล้วจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านบ่อแร่” ตามก้อนหินที่ขุดพบตั้งแต่นั้นมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่แต่เดิมเป็นสภาตำบลบ่อแร่ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ประมาณ 9 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ทั้งหมด 25.39 ตารางกิโลเมตร 15,868.76 ไร่
 
 
 
พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ
ปีก ทั้ง 2 ข้าง หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่จะต้องเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
มือ ทั้ง 2 ข้างที่กำรวงข้าว หมายถึง ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันและความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
วงกลมตรงกลาง หมายถึง ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและศูนย์
 

 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท  
 
 

 
 
ลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอน และป่าไม้เบญจพรรณพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมมี3ดูกาล (ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว) มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ล้าห้วยขุนแก้วและลำห้วยวงเดือน
 
สภาพอากาศของตำบลบ่อแร่ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21.5 - 39.6 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22.0 - 36.8 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15.2 - 37.3 องศาเซลเซียส
 
การเกษตรการผลิตพืช
ประชาชนในตำบลบ่อแร่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทำนาเป็นหลัก ซึ่งพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานทำนาได้ปีละ 1 ครั้งเป็นนาปี ประเภทนาหว่านโดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝนส่วนอีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างค้าขาย และรับราชการผลผลิตที่สำคัญของตำบลบ่อแร่ ได้แก่

ข้าว พันธุ์ที่ใช้ คือ กข31, กข41, กข47, กข49, กข51, ชัยนาท1 และปทุมธานี1 พื้นที่ปลูก 13,818 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม/ไร่

มันสำปะหลัง พันธุ์ที่ใช้คือ ระยอง5 พื้นที่ปลูก 20 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,600 กิโลกรัม/ไร่

อ้อยพันธุ์ที่ใช้คือ ขอนแก่น และลำปาง11 พื้นที่ปลูก 173 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 5,500 กิโลกรัม/ไร่
การประมง

การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย จำนวน 58 ไร่ 1 งาน
การปศุศัตว์

ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์เช่นโคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ไข่ เป็ดไข่
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,346 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,127 คน คิดเป็นร้อยละ 48.04

หญิง จำนวน 1,219 คน คิดเป็นร้อยละ 51.96
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 965 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 92.40 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  หมู่ที่ ชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1   บ้านบ่อแร่ 258 261 519 246  
  2   บ้านทุ่งแห้ง 105 108 213 92  
  3   บ้านเนินบ้าน 72 72 144 58  
  4   บ้านดงไร 110 102 212 76  
  5   บ้านท่านจั่น 203 248 451 160  
  6   บ้านหนองจิก 329 367 696 279  
  7   บ้านไร่ห้วยกระบอก 50 61 111 54  
      รวม 1,127 1,219 2,346 965  
 

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096