หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแร่
ศาสนสถานในตำบล
บ่อแร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
บ่อแร่
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านตำบล
บ่อแร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


โทร : 056-949-096
Email : watsingborae@hotmail.com
 
 
 
 
 


กิจกรรมประชุมสภา [ 29 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 356 
 
 
 
 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ [ 31 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้างนา [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้างนา [ 13 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ [ 13 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้างนา [ 6 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ [ 6 มี.ค. 2563 ]จ้างขุดลอกบริเวณหน้าฝายดอนปอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉ [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างขุด/ขยายสระหลังวัดหนองจิกเพื่อผลิตน้ำประปา โดย [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างขุดสระน้ำภายในตำบลบ่อแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุง/ขุดลอกสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 11 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 5 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 7 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแห้ว [ 5 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิ [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบี [ 1 มี.ค. 2562 ]

 
 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  [ 25 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชัยนาท (ก.ค.อ.จังหวัด)  [ 24 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท  [ 24 เม.ย. 2560 ]  
 โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 25  [ 23 เม.ย. 2560 ]  
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  [ 20 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6/2560  [ 19 เม.ย. 2560 ]  
 โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดทรงเสวย  [ 19 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  [ 18 เม.ย. 2560 ]  
 งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค  [ 18 เม.ย. 2560 ]  
 พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 14 เม.ย. 2560 ]  
 งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด "Corn Street Songkran Festival 2017"  [ 13 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560  [ 12 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท ร่วมจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน"  [ 12 เม.ย. 2560 ]  
 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  [ 11 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กราบสักการะ รดน้ำขอพร พระเถระของจังหวัดชัยนาท  [ 11 เม.ย. 2560 ]  
 
ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5776  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5752  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว5799  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/17630-17641  [ 28 ก.ย. 2563 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. กศ. มท 0816.2/ว2981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2940 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค กพส. มท 0810.7/ว2983  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17551-17626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17464-17539 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17388-17463 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17361-17387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
 
 
 
 
  ประกาศจากระบบ
e-GP
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ [ 31 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้างนา [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2563 ]

 
 
อบต.สุขเดือนห้า ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ครั้งที่ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประมวลภาพการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านกล้วย ประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.มะขามเฒ่า [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.โพนางดำออก ประชุมอาสาประสานงานกองทุนพัฒนาบทบามสตรีหมู่บ้านตำบลโพนางดำออก [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางขุด ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หาดอาษา กิจกรรมมอบทุนให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดีการกองทุน [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดอาษา ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดอาษา กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยศูนย์์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เลข [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หาดอาษา ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หันคา จัดโครงการ ชมรมผู้ปกครองส่งเสริมภาวะโภชนาการและดูแลสุขภาพช่องปาก [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.โพนางดำออก ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2567 [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 173  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 พ.ค. 2561)    อ่าน 1367  ตอบ 0  
 
 
 
 
 -VDO วิดิทัศน์- [ 29 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 264 
 
 
  
 
 
 
 
   

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสุขภาพบ้านไร่ห้วยกระบอก

วัดบ่อแร่
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อแร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มิ.ย. 2561
     
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096