หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแร่
ศาสนสถานในตำบล
บ่อแร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
บ่อแร่
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านตำบล
บ่อแร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


โทร : 056-949-096
Email : watsingborae@hotmail.com
 
 
 
 
 


กิจกรรมประชุมสภา [ 29 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 379 
 
 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ [ 31 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้างนา [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้างนา [ 13 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ [ 13 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้างนา [ 6 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ [ 6 มี.ค. 2563 ]จ้างขุดลอกบริเวณหน้าฝายดอนปอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉ [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างขุด/ขยายสระหลังวัดหนองจิกเพื่อผลิตน้ำประปา โดย [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างขุดสระน้ำภายในตำบลบ่อแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุง/ขุดลอกสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 11 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 5 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 7 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแห้ว [ 5 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิ [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบี [ 1 มี.ค. 2562 ]

 
 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560  [ 27 เม.ย. 2560 ]  
 พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  [ 25 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชัยนาท (ก.ค.อ.จังหวัด)  [ 24 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท  [ 24 เม.ย. 2560 ]  
 โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 25  [ 23 เม.ย. 2560 ]  
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  [ 20 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6/2560  [ 19 เม.ย. 2560 ]  
 โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดทรงเสวย  [ 19 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  [ 18 เม.ย. 2560 ]  
 งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค  [ 18 เม.ย. 2560 ]  
 พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  [ 14 เม.ย. 2560 ]  
 งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด "Corn Street Songkran Festival 2017"  [ 13 เม.ย. 2560 ]  
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560  [ 12 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท ร่วมจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน"  [ 12 เม.ย. 2560 ]  
 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  [ 11 เม.ย. 2560 ]  
 ผวจ.ชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กราบสักการะ รดน้ำขอพร พระเถระของจังหวัดชัยนาท  [ 11 เม.ย. 2560 ]  
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท. 0808.2/21687-21762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
 
  ประกาศจากระบบ
e-GP
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ [ 31 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้างนา [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2563 ]

 
 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(น [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประมวลภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ. [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนสรรคบุรี 4 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 162 
ทต.สามง่ามพัฒนา โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนสายริมแม่น้ำน้อย ตอนที่ 3 เริ่มจากบริเวณซอยหน้ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง TOR จัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หันคา ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองแซง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองจงอาง - [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองแซง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.โพนางดำออก วันดำรงราชานุภาพ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดอาษา จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
 
 
สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 204  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 พ.ค. 2561)    อ่าน 1419  ตอบ 0  
 
 
 
 
 -VDO วิดิทัศน์- [ 29 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 291 
 
 
  
 
 
 
 
   

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสุขภาพบ้านไร่ห้วยกระบอก

วัดบ่อแร่
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อแร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มิ.ย. 2561
     
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096