หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ   21 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)   21 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษำความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรือง มาตราการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท   8 ส.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562)   3 ก.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์   7 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562)   3 เม.ย. 2562 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   22 มี.ค. 2562 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562   15 ก.พ. 2562 439
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)   4 ม.ค. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ วันที่ 1ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   19 พ.ย. 2561 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561   15 พ.ย. 2561 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   15 พ.ย. 2561 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   15 พ.ย. 2561 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดย ผู้บริหาร สมาชิก ปลัด พนักงาน อบต.บ่อแร่   15 พ.ย. 2561 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาสมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่   1 ส.ค. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561   1 ส.ค. 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ 2561   14 มิ.ย. 2561 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ   29 พ.ค. 2561 171
  (1)  


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096