หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 3) [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)  
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2834