หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 


นายเฉลิมวงค์ ครึกครื้นจิตร์
ปลัด อบต.บ่อแร่


-ว่าง-
รองปลัด อบต.บ่อแร่
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอนงค์ประภา หินทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอนงค์ประภา หินทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเฉลิมชัย โพธิ์ขวาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทินกฤต วินทะไชย
นักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกุสุมา ธาตุทอง
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุรเชษฐ์ สุขเทศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวศิริลักษณ์ เกษประทุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวชัญญา ลอสุขพูล
ครู


นางสาวจารุวรรณ พึ่งครุฑ
ผู้ดูแลเด็ก


นางอำพร ม่วงพุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุภาพร หินแก้ว
ภารโรง


นายวีระ นาคพงษ์
จ้างเหมา


นางสาวพรพรรณ บุญนิล
จ้างเหมา


นางมยุรี อ่อนศรี
จ้างเหมา
 
 
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2834