หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
 


นายเฉลิมวงค์ ครึกครื้นจิตร์
ปลัด อบต.บ่อแร่


นายสมชาติ วงศ์แปง
รองปลัด อบต.บ่อแร่
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอนงค์ประภา หินทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอนงค์ประภา หินทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเฉลิมชัย โพธิ์ขวาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทินกฤต วินทะไชย
นักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกุสุมา ธาตุทอง
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุรเชษฐ์ สุขเทศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวศิริลักษณ์ เกษประทุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวชัญญา ลอสุขพูล
ครู


นางสาวจารุวรรณ พึ่งครุฑ
ผู้ดูแลเด็ก


นางอำพร ม่วงพุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก


นายสมเกียรติ สุบินมิตร์
พนักงานขับรถยนต์


นายประภาส เอี่ยมละออ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุภาพร หินแก้ว
ภารโรง


นายสุนทร กุลบุตร
จ้างเหมา


นายวีระ นาคพงษ์
จ้างเหมา
 
 
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096