หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
เกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนประกอบอาชีพทางการเกษตร การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุก ระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย

ส่งเสริมควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุกชนิดและการก่อสร้างต่างๆ เกี่ยวกับสนามกีฬา

พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ
และยาเสพติด

ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการเรีบนรู้เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณณ์ชุมชนให้ได้คุณภาพ เพิ่มช่องทางการตลาด

ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร

ส่งเสริมสนับสนุนพิธีทางศาสนารัฐพิธีประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096